Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je živnostník Tomáš Sucharda, IČ 19830271 se sídlemNa Nábřeží 129, České Meziříčí, Česká republika,  zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném v Dobrušce (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Na Nábřeží 129, 517 71 České Meziříčí, Česká Republika

Email: info@colourbeauty.cz

Telefon: +420 730 533 233

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Mezi typy osobních údajů, které tento web shromažďuje sám nebo prostřednictvím třetích stran, jsou: cookies, data využití, e-mailová adresa, jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, objednané produkty, popřípadě ostatní údaje, které dobrovolně poskytnete např. prostřednictvím poznámky. 

Osobní údaje mohou být volně poskytovány uživatelem nebo, v případě dat použití, automaticky shromažďovány při použití tohoto webu.

Jakékoliv použití souborů cookies tímto webem nebo vlastníkem služeb třetích stran používaných tímto webem slouží k poskytování služby požadované uživatelem nebo jakýchkoliv dalších účelů popsaných v tomto dokumentu. Uživatelé zodpovídají za získání, zveřejnění nebo sdílení osobních údajů třetích stran prostřednictvím tohoto webu a potvrzení souhlasu třetí strany s poskytnutím těchto údajů vlastníkovi.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, šifrování, cloudové zálohy a antivirové programy.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Cookies a podrobné informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely a využívají následující služby:

Google Analytics (Analytické cookies)

Tato stránka může využívat služby Google Analytics poskytované společností Google. Služba využívá cookies pro uložení identifikátoru Vaší návštěvy na webu. Díky této službě můžeme sledovat statistiky návštěvnosti webu. Tyto data jsou uchovávána standartně po dobu 26 měsíců, maximálně však po dobu 50 měsíců.

Další informace o službě Google Analytics a rozsahu zpracovávaných dat najdete zde

Facebook pixel (Reklamní cookies)

Tato stránka může používat službu Pixel sloužící pro měření konverze a sledování úkonů prováděných návštěvník. Díky tomuto systému můžeme sledovat chování návštěvníků poté, cojsou kliknutím na facebookovou reklamu přesměrování na tento web. Na základě těchto údajůmůžeme vyhodnocovat účinnost reklamních kampaní.

Remarketing společnosti Facebook můžete upravit v nastavení svého profilu nebo zde

Více o službě Facebook Pixel a rozsahu zpracovávaných dat naleznete zde

Kontaktní formulář

Pokud se rozhodnete kontaktovat nás skrze kontaktní formulář umístěný na webu, budeme u nás za účelem zpracování požadavku evidovat údaje poskytnuté skrze tento formulář, a to včetně kontaktních údajů. Tyto informace bez Vašeho vědomí s nikým sdílet nebudeme.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odstavce 1 písmene a nařízení GDPR. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat kontaktováním provozovatele webových stránek. Odvolání neovlivní zákonnost zpracování osobních údajů před provedením samotného odvolání.

Údaje, které do kontaktního formuláře zadáváte můžou být uchovávány po dobu neurčitou nebo dokud nás nepožádáte o jejich odstranění.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

Tyto podmínky byly aktualizovány dnem 30.01.2024.